bannernews
ފަހުގެ ޙަބަރުތައް

ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތެއް ސްރީލަންކާގައިވެސް ބާއްވަނީ

2015-01-23 09:32:21
newsimg
ސްރީލަންކާގެ ދިވެހި ހައި ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބީއެފްއެމް ގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 9 ޖެނުއަރީ 2015 އިން 17 ޖެނުއަރީ 2015 އަށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ހައިކަމިޝަންއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބީއެފްއެމް ގެ ރައީސާ ޝިޔާމާ އަޙްމަދުވަނީ ދަތުރު ކުރައްވާފައެވެ. މިދަތުރުގައި އެމްބެސެޑަރ ޒާހިޔާ ޒަރީރު އާއި އެކަމަނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި " ދިވެހިންގެ ސަޤާފީ ކުޅިވަރު ދިވެހިންގެ ބަށިބޯޅަ ކުޅިވަރު " ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ރަސްމީ މުބާރާތެއް ބާއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން އެމްބެސެޑަރ ގެ ޚިޔާލުފުޅަކީވެސް ދިވެހިންގެ ދިވެހި ސަޤާފީ ކުޅިވަރު އުވިނުދިޔުމުގެ މައްޗަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި މިކަން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގެން އެކަމަނާ އެމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތަށް ވުމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއެއްބާޜުލުން ދެއްވަވާފައި ވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Facebook

Twitter

Instagram

ސްޕޮންސަރސް

capital radio
Havarusports radio

ކޯރ ސްޕޮންސަރ

hundred plus