bannerlive

ޤަވާއިދު

ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގެ ޤަވާއިދު 2017 2016-12-25
ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 2017 2016-12-25
ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށައަޅާ ފޯމް 2017 2016-12-25
ޒެޑް.ބީ.އޭގެ ކޯޓް 2016-09-06

އެއްބަސްވުން

ފޯމު

ހުށަހަޅާ ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމް ލިސްޓް 2015-03-16
ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް 2016-02-06
މެމްބަރޝިޕް ފޯމް 2016 2016-02-06

އެހެނިހެން

އިވެންޓް ކަލެންޑަރ 2015 2015-01-28
ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ލަވަ 2010 2016-03-07

ނަމޫނާ

މަޢުލޫމާތު

Facebook

Twitter

Instagram

ސްޕޮންސަރސް

capital radio
Havarusports radio

ކޯރ ސްޕޮންސަރ

hundred plus